برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلهانه

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابلهانه

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلهانه واژه (های) سبک سرانه- گولانه است.