برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلهانه


برابر پارسی واژه ابلهانه

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلهانه واژه (های) سبک سرانه- گولانه است.