برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابله


برابر پارسی واژه ابله

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابله واژه (های) پخمه- سبکسر است.