برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابله

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابله

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابله واژه (های) پخمه- سبکسر است.