برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغیه

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابلاغیه

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغیه واژه (های) بخشنامه است.