برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغیه


برابر پارسی واژه ابلاغیه

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغیه واژه (های) بخشنامه است.