برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ نامه


برابر پارسی واژه ابلاغ نامه

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ نامه واژه (های) رسیدنامه- فرمان نامه است.