برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ نامه

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابلاغ نامه

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ نامه واژه (های) رسیدنامه- فرمان نامه است.