برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ


برابر پارسی واژه ابلاغ

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ واژه (های) پیام رسانی-فرگفت است.