برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ


برابر پارسی واژه ابلاغ

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلاغ واژه (های) پیام رسانی-فرگفت است.