برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابقا


برابر پارسی واژه ابقا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابقا واژه (های) نگهداشت است.