برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابقا

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابقا

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابقا واژه (های) نگهداشت است.