برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطل

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابطل

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطل واژه (های) بی هُده تر- یاوه تر است.