برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطل


برابر پارسی واژه ابطل

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطل واژه (های) بی هُده تر- یاوه تر است.