برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطال


برابر پارسی واژه ابطال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطال واژه (های) بیهُده سازی- هیچ سازی است.