برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطال

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابطال

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابطال واژه (های) بیهُده سازی- هیچ سازی است.