برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصر

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابصر

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصر واژه (های) بیناتر است.