برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصر


برابر پارسی واژه ابصر

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصر واژه (های) بیناتر است.