برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصار


برابر پارسی واژه ابصار

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصار واژه (های) بینایی ها- چشمان- دیدن است.