برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصار

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابصار

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابصار واژه (های) بینایی ها- چشمان- دیدن است.