برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستیناسیون

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابستیناسیون

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستیناسیون واژه (های) خودسری- ستیزش است.