برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستیناسیون


برابر پارسی واژه ابستیناسیون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستیناسیون واژه (های) خودسری- ستیزش است.