برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستروکسیون


برابر پارسی واژه ابستروکسیون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستروکسیون واژه (های) روزن بندی است.