برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستروکسیون

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابستروکسیون

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابستروکسیون واژه (های) روزن بندی است.