برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابریق

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابریق

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابریق واژه (های) آبریز- آوتابه است.