برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابریق


برابر پارسی واژه ابریق

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابریق واژه (های) آبریز- آوتابه است.