برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابرقو


برابر پارسی واژه ابرقو

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابرقو واژه (های) ابرکوه است.