برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراز کرد


برابر پارسی واژه ابراز کرد

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراز کرد واژه (های) نمایاند است.