برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراز


برابر پارسی واژه ابراز

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراز واژه (های) نماییدن است.