برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابرار


برابر پارسی واژه ابرار

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابرار واژه (های) بسیارفرزندی- چیرگی- نیکوکاران است.