برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابرار

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابرار

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابرار واژه (های) بسیارفرزندی- چیرگی- نیکوکاران است.