برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراء


برابر پارسی واژه ابراء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراء واژه (های) بی زاری جویی- پاک گردانی- پاوش است.