برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراء

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابراء

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابراء واژه (های) بی زاری جویی- پاک گردانی- پاوش است.