برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیت

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابدیت

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیت واژه (های) همیشگی- جاودانگی است.