برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیت


برابر پارسی واژه ابدیت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیت واژه (های) همیشگی- جاودانگی است.