برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیات


برابر پارسی واژه ابدیات

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدیات واژه (های) پایندگی ها است.