برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدان

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابدان

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدان واژه (های) تن ها است.

برابر انگلیسی:
Bodies