برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدان


برابر پارسی واژه ابدان

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدان واژه (های) تن ها است.

برابر انگلیسی:
Bodies