برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدالاباد

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابدالاباد

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدالاباد واژه (های) جاویدان- همیشگی است.