برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدالاباد


برابر پارسی واژه ابدالاباد

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدالاباد واژه (های) جاویدان- همیشگی است.