برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدال


برابر پارسی واژه ابدال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدال واژه (های) جای گزینی- دگردیسی- غلندران است.