برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدال

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابدال

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدال واژه (های) جای گزینی- دگردیسی- غلندران است.