برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کرد

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابداع کرد

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کرد واژه (های) نوآفرید است.