برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کرد


برابر پارسی واژه ابداع کرد

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کرد واژه (های) نوآفرید است.