برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع


برابر پارسی واژه ابداع

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع واژه (های) نوآفرینی-نوآوری است.