برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداء

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابداء

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداء واژه (های) آغازیدن است.