برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداء


برابر پارسی واژه ابداء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداء واژه (های) آغازیدن است.