برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدا

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابدا

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدا واژه (های) هرگز- همیشه- هیچگاه است.

برابر انگلیسی:
Never