برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدا


برابر پارسی واژه ابدا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدا واژه (های) هرگز- همیشه- هیچگاه است.

برابر انگلیسی:
Never