برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابد


برابر پارسی واژه ابد

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابد واژه (های) جاوید- همیشگی- همیشه است.

برابر انگلیسی:
Eternity