برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابد

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابد

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابد واژه (های) جاوید- همیشگی- همیشه است.

برابر انگلیسی:
Eternity