برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابخل

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابخل

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابخل واژه (های) زُفت تر است.