برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابخل


برابر پارسی واژه ابخل

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابخل واژه (های) زُفت تر است.