برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابحر

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابحر

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابحر واژه (های) دریاها است.

برابر انگلیسی:
Seas ‏(plur.)