برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابحر


برابر پارسی واژه ابحر

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابحر واژه (های) دریاها است.

برابر انگلیسی:
Seas ‏(plur.)