برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتکار

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتکار

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتکار واژه (های) نوآوری- نوآوردگی است.

برابر انگلیسی:
Innovation