برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتکار


برابر پارسی واژه ابتکار

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتکار واژه (های) نوآوری- نوآوردگی است.

برابر انگلیسی:
Innovation