برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتهاج


برابر پارسی واژه ابتهاج

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتهاج واژه (های) شادمانی است.

برابر انگلیسی:
Happiness