برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتهاج

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتهاج

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتهاج واژه (های) شادمانی است.

برابر انگلیسی:
Happiness