برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاع

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتلاع

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاع واژه (های) اوباریدن- فروبُردن است.