برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاع


برابر پارسی واژه ابتلاع

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاع واژه (های) اوباریدن- فروبُردن است.