برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاج


برابر پارسی واژه ابتلاج

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاج واژه (های) پگاهیدن است.