برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاج

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتلاج

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاج واژه (های) پگاهیدن است.