برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاء


برابر پارسی واژه ابتلاء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاء واژه (های) دچاری- دچار شدن- دامن گیری- آلودگی- گرفتاری است.