برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاء

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتلاء

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاء واژه (های) دچاری- دچار شدن- دامن گیری- آلودگی- گرفتاری است.