برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلا


برابر پارسی واژه ابتلا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلا واژه (های) آلودگی- دچاری- گرفتاری- دچار شدن- دامن گیری است.

برابر انگلیسی:
Contract ‏(disease)-Infect