برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلا

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتلا

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلا واژه (های) آلودگی- دچاری- گرفتاری- دچار شدن- دامن گیری است.

برابر انگلیسی:
Contract ‏(disease)-Infect