برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتر

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتر

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتر واژه (های) آسیب دیده- بی فرزند- دُمبُریده است.