برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتر


برابر پارسی واژه ابتر

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتر واژه (های) آسیب دیده- بی فرزند- دُمبُریده است.