برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداع

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتداع

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداع واژه (های) نوآوری- نویابی است.

برابر انگلیسی:
Innovate