برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداع


برابر پارسی واژه ابتداع

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداع واژه (های) نوآوری- نویابی است.

برابر انگلیسی:
Innovate