برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدائا

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتدائا

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدائا واژه (های) درآغاز است.

برابر انگلیسی:
In the beginning