برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدائا


برابر پارسی واژه ابتدائا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدائا واژه (های) درآغاز است.

برابر انگلیسی:
In the beginning