برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداء


برابر پارسی واژه ابتداء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداء واژه (های) آغاز- آغازیدن- نخست است.