برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداء

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتداء

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداء واژه (های) آغاز- آغازیدن- نخست است.