برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدا

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتدا

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدا واژه (های) سر آغاز- نخست است.

برابر انگلیسی:
Beginning