برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدا


برابر پارسی واژه ابتدا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدا واژه (های) سر آغاز- نخست است.

برابر انگلیسی:
Beginning