برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتحاث

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتحاث

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتحاث واژه (های) کاویدن- گُفتمان است.