برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتحاث


برابر پارسی واژه ابتحاث

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتحاث واژه (های) کاویدن- گُفتمان است.