برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتار


برابر پارسی واژه ابتار

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتار واژه (های) آزمایش- بازداری- دهش است.