برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباکرد

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اباکرد

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباکرد واژه (های) سرباززد- سرپیچید- نپذیرفت است.