برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباکرد


برابر پارسی واژه اباکرد

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباکرد واژه (های) سرباززد- سرپیچید- نپذیرفت است.