برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابالیس


برابر پارسی واژه ابالیس

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابالیس واژه (های) اهریمنان است.

برابر انگلیسی:
Satane