برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابال


برابر پارسی واژه ابال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابال واژه (های) شبان- شُتُرچران- شُتُردار است.