برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابال

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابال

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابال واژه (های) شبان- شُتُرچران- شُتُردار است.