برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباطیل


برابر پارسی واژه اباطیل

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباطیل واژه (های) بیهُده ها- یاوه ها است.