برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباطیل

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اباطیل

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباطیل واژه (های) بیهُده ها- یاوه ها است.