برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباض

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اباض

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباض واژه (های) رگِ ران است.