برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباض


برابر پارسی واژه اباض

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباض واژه (های) رگِ ران است.