برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابازیر


برابر پارسی واژه ابازیر

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابازیر واژه (های) دیگ ابزار است.