برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابازیر

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابازیر

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابازیر واژه (های) دیگ ابزار است.