برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریقون

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اباریقون

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریقون واژه (های) بَج است.