برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریقون


برابر پارسی واژه اباریقون

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریقون واژه (های) بَج است.