برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریقون


برابر پارسی واژه اباریقون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریقون واژه (های) بَج است.